Uitvoeringsnota Kunst in de Openbare Ruimte 2021-2030

Wood Chapel van William Speakman
Favorieten quote titel
gebouw/kunstwerk Wood Chapel in park

Utrecht heeft een opvallend en vooruitstrevend beleid op het gebied van kunst in de openbare ruimte. Zo hebben we in 70 jaar een indrukwekkende openbare kunstcollectie opgebouwd. Veel spraakmakende kunstwerken en projecten trokken zowel lokaal, nationaal en internationaal de aandacht. Voor nieuwe kunstopdrachten in de komende 10 jaar hebben we samen met partijen in de stad een plan gemaakt; de Uitvoeringsnota Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte 2021-2030. In het plan staan de uitgangspunten voor de gemeentelijke kunstopdrachten in deze periode.

We willen een breed en divers aanbod, een goede spreiding van kunstwerken over de stad, voor- en in samenspraak met inwoners, toegankelijk voor iedereen, een sterk ontwikkeld beeldend kunstklimaat en talentontwikkeling.

We vinden het belangrijk dat iedereen zich gerepresenteerd voelt in de openbare ruimte. De gemeente zet zich ook in om ruimte en kansen te bieden voor beeldende kunstenaars om artistiek werk te maken van hoog niveau.  Dit geldt zeker voor nieuw talent. We zien het als onze rol om inwoners en andere betrokkenen op een zorgvuldige wijze bij deze kunstprojecten en processen te betrekken.

Onderdeel van de uitvoeringsnota zijn de meerjarige kunstprogramma’s voor gebieden met grote stedenbouwkundige ontwikkelingen. Zoals de gebieden Lombokplein, Beurskwartier en de Merwedekanaal zone. De Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving maakte voor deze gebieden een eerste inhoudelijke opzet voor een kunstprogramma. Deze opzet getiteld Gemene Grond heeft het College van B en W als onderdeel van de uitvoeringsnota vastgesteld.

Lees hier de Uitvoeringnota Kunst in de openbare ruimte 2021-2030

Lees meer over het Kunstprogramma Gemene Grond 

Uitgangspunten voor ons beleid voor kunst in de openbare ruimte

 • We werken aan een breed en divers aanbod van kunst in de openbare ruimte waarin alle inwoners zich gerepresenteerd voelen, waarin kritische vragen gesteld mogen worden, waarbij gezond stedelijk leven en ecologie vorm krijgen en muurschilderingen en de digitale publieke ruimte als nieuwe aandachtsgebieden worden meegenomen. We dragen goed zorg voor onze bestaande collectie en herplaatsen kunstwerken als dat nodig is. In de stad is a priori ruimte voor alle stijlen en kunstvormen.
   
 • We letten op een goede spreiding van kunst in de openbare ruimte over de gehele stad, zowel in de bestaande wijken als in gebieden in ontwikkeling. Versterking van cultuur in de wijken is een belangrijk speerpunt. We willen dat iedereen in zijn directe omgeving kan genieten van aansprekende kunst. De komende jaren ligt de nadruk op de grote stedelijke vernieuwing aan de westkant van de stad met het Lombokplein, het Beurskwartier en de Merwedekanaal zone. Hiervoor is het kunstprogramma Gemene Grond ontwikkeld door de Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving Maar ook bestaande wijken hebben onze aandacht.
   
 • Participatie betekent dat we samen met bewoners, ondernemers, maatschappelijke en culturele organisaties en andere betrokkenen verantwoordelijk zijn voor de stad en het welzijn van iedereen. Ook in ons opdrachtenbeleid voor kunst in de openbare ruimte willen we ‘de kracht van iedereen’ optimaal benutten. Ook degenen die niet snel uit zichzelf meedoen of meepraten, willen we meer betrekken bij de totstandkoming van kunstwerken en -projecten.
   
 • Een bloeiend kunstklimaat wakkert de aantrekkingskracht van de stad aan. De komende jaren richten we ons specifiek op kansen voor jonge kunstenaars, makers met een migratie-achtergrond of een cultureel diverse bagage en kunstenaars uit de lhtbi-gemeenschap. We letten op een evenwichtige verdeling in gender bij het verlenen van kunstopdrachten. We vinden het belangrijk dat de kunstopdrachten verankerd zijn in het lokale Utrechtse kunstklimaat en we passen de Fair Practice code toe.
   
 • We willen de toegankelijkheid van kunst in de openbare ruimte vergroten door goede informatievoorziening over de kunstwerken. We willen een breed publiek bereiken: naast liefhebbers en toeristen op de eerste plaats de inwoners van Utrecht – ook de mensen die weinig in aanraking komen met beeldende kunst of er van huis uit geen voeling mee hebben. Om de belangstelling voor een kunstwerk ook na de oplevering en op de lange duur vast te houden, gaan we meer aandacht besteden aan programmering rond bestaande kunstwerken.
   
 • We vinden het van belang om professionele makers en kunstenaars te ondersteunen in hun artistieke talentontwikkeling op weg naar excellentie. We geven beginnende makers de kans om vlieguren te maken en ervaring op te doen en ervaren kunstenaars de kans om zich artistiek te ontwikkelen. We willen kennis en kunde bevorderen, bij (jonge) kunstenaars en in het kunstonderwijs. Daarnaast willen we ook meer inzet plegen op het educatieve aspect van kunst in de openbare ruimte, door middel van lesmateriaal en bijvoorbeeld gastlessen van kunstenaars op scholen.